§ 1

Postanowienia Ogólne

1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących. Zwrotu towarów, w prowadzonym sklepie internetowym : www.aromatkawy.com , ( w dalszej części Regulaminu określanym w skrócie jako „Sklep”)

2 Sklep stanowi własność :

AROMA COFFEE

ul. Ordona 12D Lok U1 , 01-237 Warszawa

NIP: 2530026304 Regon: 3630026304

Tel.: 692 268 635

(w dalszej części Regulaminu określanego jako „Sprzedawca”)

3 Przedmioty dostępne w sprzedaży są opisane na stronach Sklepu. Ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki. Opłaty dostawy, zgodnie z wybraną opcją, są podawane osobno, chyba, że z uwagi na wartość zamówienia poniesienie kosztu dostawy zapewnia Sprzedawca.

4 Sprzedający ma obowiązek dostarczać towar wolny od wad.

5 Kontakt ze Sklepem i Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:

◦ poczty tradycyjnej

◦ poczty e-mail: biuro@aromatkawy.com

• pod nr tel.: (+48) 692 268 635

6 Przez określenie „konsument” rozumie się osobę fizyczną, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bez bezpośredniego związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.  

  § 2

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1 Wszelka aktywność w Sklepie wymaga sprawnego działania sieci Internet, korzystania z przeglądarki internetowej, oraz posiadania konta poczty e-mail

2 Sklep działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.

3 Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dokonanie następujących czynności:

1) wybór interesujących Państwa przedmiotów i ich dodanie do koszyka,

2) przejście na stronę zamówienia, oznaczoną w menu ikoną koszyk, gdzie widoczne jest podsumowanie wybranych przedmiotów i ich ceny,

3) wybór opcji zakupów poprzez rejestrację własnego konta użytkownika lub jako gość,

4) wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),

5) złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,

6) złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.

7) w przypadku zamówień za pomocą strony www należy wybrać formę dostawy,

8) potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptacją niniejszego Regulaminu;

9) wybór metody płatności;

10) po wyborze opcji „Zamawiam i Płacę” Klient uzyska zestawienie wszelkich danych dotyczących zamówienia celem zakończenia procesu zakupów zobowiązany będzie dokonania płatności, co skutkować będzie przesłaniem przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia złożenia zamówienia.  

11) potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza zawarcie umowy sprzedaży zamawianych produktów z właścicielem,

12) W przypadku nieprawidłowego podania danych w zamówieniu Sklep skontaktuję się z Państwem za pośrednictwem poczty e-mail albo telefonicznie w celu ich poprawienia, o ile nawiązanie kontaktu będzie możliwe,

13) W przypadku płatności przelewem w systemie Dotpay zostaniecie Państwo przekierowani na właściwą stronę internetową w celu jej dokonania bezpośrednio po złożeniu zamówienia,

14) Zamówienia za które płatność nie została dokonana przez Klienta w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia będą automatycznie anulowane. Odpowiedzialność Sklepu za brak realizacji zamówienia w takim przypadku zostaje w pełni zniesiona.    

§ 3

Formy płatności

1 Klient ma prawo dokonać zapłaty tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

a) przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy, w tym przy wykorzystaniu systemu bankowego.

b) zapłaty w systemie Dotpay

c) zapłaty gotówką za przesyłkę pobraniową,

d) Płatności przelewem i płatności w systemie Dotpay należy dokonać w termini 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

2 Płatności gotówką należy dokonać wraz z doręczeniem przesyłki za pobraniem.

 § 4

Dostawa i odbiór

1 W przypadku wyboru płatności przelewem lub w systemie Dotpay zamówione przedmioty są wysyłane w ciągu 1 dnia od dnia otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę.

2 W przypadku wyboru przesyłki za pobraniem zostanie ona nadana w terminie 1 dnia od dnia przesłania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

3 Koszt przesyłki jest każdorazowo podawany przed złożeniem zamówienia i nie zawiera żadnych opłat dodatkowych.

4 Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument i ma on zostać przesłany przez Sprzedawcę, to niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia przechodzi na Państwa dopiero z chwilą jej wydania.

5 Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument wraz z nim Sprzedawca doręczy potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość w formie papierowej. Treści potwierdzenia stanowi informacja o przyjęciu zamówienia oraz tekst niniejszego Regulaminu.

6 Do zakupionych przedmiotów każdorazowo załączany jest paragon, a na życzenie faktura VAT.

  § 5

Reklamacje i zwroty

1 Wobec obowiązujących przepisów prawa, oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji. Jeżeli według Państwa nabyty przedmiot jest wadliwy możecie Państwo skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z treścią aktualnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.

2 Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w formie pisemnej, na adres Sklepu lub mailowej na biuro@aromatkawy.com.Pismo reklamacyjne powinno zawierać w szczególności opis stanu faktycznego będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu w przypadku osób fizycznych lub nazwę firmy, adres jej siedziby oraz nr NIP w przypadku przedsiębiorców) i numer zamówienia.

3 Jeżeli wadliwy przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość zażądania od Sprzedawcy:

1) jego naprawy albo wymiany na nowy;

2) obniżenia ceny (w proporcji odpowiedniej do utraty wartości);

3) odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna).

4 Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji otrzymacie Państwo niezwłocznie. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji jako konsumenta w terminie 14 dni jest równoznaczny z uznaniem wyrażonego żądania za uzasadnione.

5 W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, jej koszt ponosi Sprzedawca,

6 Klient, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 25 grudnia 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich, oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy zawartej poprzez Sklep bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, bez uszczerbku dla wagi i wyglądu produktu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz dokumenty sprzedaży produktu (paragon lub faktura).

7 W przypadku odstąpienia od w/w umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w  tym  koszty  dostarczenia  rzeczy  (z  wyjątkiem  dodatkowych  kosztów  wynikających  z  wybranego  przez Państwa  sposobu  dostarczenia  innego  niż  najtańszy  zwykły  sposób  dostarczenia  oferowany  przez  nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od w/w umowy.

8 Odstąpienie od umowy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

  § 6

Wykorzystanie danych osobowych

1 Dokonując zakupów w Sklepie zgadzacie się Państwo, że dane wymagane w formularzu założenia konta użytkownika albo w formularzu zamówienia będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień. Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu dostawy zakupionych przedmiotów,

2 W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach w ofercie Sklepu, oraz na otrzymywanie ofert od partnerów Sklepu, informacje takie będą przekazywane na podany przez Państwa adres w formie wiadomości e-mail. Udzielona zgoda może zostać przez Państwa w każdym czasie cofnięta.

3 W każdym czasie macie Państwo prawo do wglądu, poprawienia, zaktualizowania lub skasowania swoich danych korzystając z opcji dostępnych na koncie użytkownika lub kontaktując się ze Sprzedawcą.

  § 7

Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

1 Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach, oraz na stronach internetowych powiatowych albo miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3 Jako konsumenci posiadacie Państwo m. in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.  

§ 11

Postanowienia końcowe

1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2 Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy albo Sąd Okręgowy w Warszawie, w zależności od przedmiotu sporu i zgodnie z przepisami o właściwości rzeczowej oraz funkcjonalnej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

z dnia 25 grudnia 2014 r. sprzedaży konsumenckiej towarów w sklepie internetowym „Aroma Coffee” WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) – Aroma Coffee Iwona Janicka-Marchewka  ul. Ordona 12D Lok U1, 01-237 Warszawa, NIP 2530026304, REGON 3630026304,

– Ja/My __________________ niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy _______________________ . – Data zawarcia umowy ___________________ /odbioru ____________________ – Imię i nazwisko konsumenta: ___________________________ – Adres konsumenta: ___________________________ Podpis Kupującego: ____________________________________, data: __________________